GIF08
Kantlinje   Kantlinje
 
GIF08 - aktuellt

GIF08:s stämma 2007

Onsdagen den 21 februari hålls GIF08:s stämma. Mötet hålls i GIF08:s lokal på Telefonplan (ingång i hörnet, se bild). Efter stämman blir det samkväm och Champions League-fotboll på storbildsteve.

Alla medlemmar är välkomna, och som medlemmar i GIF08 räknas dem som får våra mejlutskick.

Väl mött!

 

GIF08:s stämma 2007
21 februari kl 19.00
Klubblokalen, Telefonplan

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräknignen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Budget
 10. Medlemsavgift
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseledmöter som ska väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Övriga ärenden dom ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.


 
Kantlinje   Kantlinje